సరికొత్త “టాక్ షో”

భూమిపుత్ర పత్రిక చేస్తున్న అక్షర సేద్యానికి మీరంతా అండగా నిలబడినందుకు కృతజ్ఞుడిని. పత్రికపై మీ ఆదరాభిమానాలు చూపించినట్లుగానే కొత్తగా ప్రారంభిస్తున్న “షైన్ విత్ శ్రీహరి” టాక్ షో కు కూడా మీ ఆదరాభిమానాలను కురిపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *